สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2563
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [40919]
 - การเลี้ยงสัตว์  [21684]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [22904]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [21048]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [22344]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [21043]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [20972]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [20549]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [20783]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [21038]
 - จำนวนประชากร 2562  [21689]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [21517]
 - อุทกภัย  [20579]
 - ภัยแล้ง  [20705]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [24325]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [22844]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [21762]
 - สหกรณ์การเกษตร  [19353]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [21128]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [20867]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [21357]
 - ข้อมูลปี 2551  [21404]
 
สำนักงานจังหวัด  [19020]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [22569]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 740,414

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [33158]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2562
 [37527]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [27681]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21958]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[27681]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15563]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [22413]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15856]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [16285]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [24395]
 - พื้นที่ชลประทาน [21554]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [23526]
 - จำนวนประชากร 2561 [20486]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [17051]
 - สถานการณ์น้ำ  [17151]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [20405]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [30177]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [25827]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [22256]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [21209]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [20975]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [20902]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [21173]
 - กลุ่มเกษตรกร [21052]
 - สหกรณ์การเกษตร [19971]
 - วิสาหกิจชุมชน [21176]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [21128]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [22206]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [20702]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [20575]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [20040]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [19794]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [26092] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร