ชนิดพืช
ขอการรับรอง
ผ่านเบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ผ่านรับรอง
รวมพืชทุกชนิด
465,027
375,130
26,751
14,467