ชนิดพืช
ขอการรับรอง
ผ่านเบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ผ่านรับรอง
รวมพืชทุกชนิด
28,733
17,566
243
0