ผลการดำเนินงานรวมทุกปี
จังหวัด
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3,147
112,929.20
392,716
2,919
60

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
19
432.00
0
17
ถั่วลิสง
10
18.00
0
10
ขมิ้น
33
11.50
30
33
คะน้า
4
0.04
0
4
แตงกวา
12
19.50
0
12
ผักกวางตุ้ง
20
6.12
0
20
ผักกาดขาวปลี
5
3.00
0
5
ผักกาดเขียวปลี
3
2.50
0
3
ผักบุ้งจีน
4
2.01
0
4
ผักบุ้งน้ำ
21
73.00
0
17
พริก
114
514.00
0
112
เห็ดนางฟ้า
2
1.00
0
2
ผักไฮโดรโปนิกส์
6
1.39
0
6
ผักอื่นๆ
177
1,011.04
3,863
86
เงาะ
9
48.00
334
9
จำปาดะ
1
1.00
0
1
ทุเรียน
133
356.60
4,606
130
มังคุด
357
2,018.60
26,166
283
ลองกอง
403
1,698.70
28,271
374
ละไม
1
2.00
20
1
ปาล์มน้ำมัน
1,748
106,461.20
329,426
1,726
60
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
45
185.00
0
44
ข้าวเจ้า ไวแสง หันตรา 60
20
63.00
0
20