ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.เมืองระยอง
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.เมืองระยอง
452
2,882.50
1,189,815
372
47
ต.เชิงเนิน
12
4.00
1,189,815
372
47
ต.ตะพง
76
414.75
1,189,815
372
47
ต.เพ
33
223.25
1,189,815
372
47
ต.แกลง
37
267.00
1,189,815
372
47
ต.บ้านแลง
64
420.00
1,189,815
372
47
ต.นาตาขวัญ
59
512.25
1,189,815
372
47
ต.เนินพระ
15
157.00
1,189,815
372
47
ต.กะเฉด
36
291.00
1,189,815
372
47
ต.ทับมา
15
22.50
1,189,815
372
47
ต.น้ำคอก
36
23.25
1,189,815
372
47
ต.ห้วยโป่ง
19
237.00
1,189,815
372
47
ต.มาบตาพุด
1
4.00
1,189,815
372
47
ต.สำนักทอง
49
306.50
1,189,815
372
47

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันสำปะหลังโรงงาน
1
40.00
0
สับปะรด
15
166.00
1,124,000
ชะอม
16
15.25
0
มะเขือเปราะ
2
1.00
0
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
1.00
0
ผักอื่นๆ
40
23.25
0
เงาะ
7
36.00
503
ทุเรียน
33
341.00
4,508
น้อยหน่า
1
5.00
100
มะปราง
5
22.00
685
มะม่วง
32
259.00
3,835
มะยงชิด
4
68.00
370
มะละกอ
3
1.00
100
มังคุด
258
1,627.75
46,588
ลองกอง
22
171.00
3,026
ลำไย
1
5.00
100
สละ
1
30.00
6,000
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
10
70.25
0