ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.วังจันทร์
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.วังจันทร์
154
1,430.00
902,556
129
14
ต.วังจันทร์
46
297.00
902,556
129
14
ต.ชุมแสง
35
274.00
902,556
129
14
ต.ป่ายุบใน
42
573.00
902,556
129
14
ต.พลงตาเอี่ยม
31
286.00
902,556
129
14

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1
3.00
40
สับปะรด
55
729.00
891,000
แตงกวา
4
8.00
0
ถั่วฝักยาว
1
2.00
0
พริก
1
2.00
0
มะเขือเปราะ
2
5.00
0
กล้วยไข่
1
10.00
1,000
ขนุน
1
4.00
50
เงาะ
3
14.00
160
ทุเรียน
56
448.00
6,623
มังคุด
23
141.00
3,020
ลองกอง
5
34.00
662
ลำไย
1
30.00
1