ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.บ้านค่าย
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.บ้านค่าย
306
2,338.70
901,306
301
21
ต.บ้านค่าย
12
116.00
901,306
301
21
ต.หนองละลอก
33
366.20
901,306
301
21
ต.หนองตะพาน
82
600.00
901,306
301
21
ต.ตาขัน
44
371.20
901,306
301
21
ต.บางบุตร
44
301.30
901,306
301
21
ต.หนองบัว
37
270.00
901,306
301
21
ต.ชากบก
54
314.00
901,306
301
21

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
18
286.00
876,000
ถั่วฝักยาว
1
2.00
0
มะเขือเปราะ
1
1.00
0
ผักอื่นๆ
1
0.00
0
เงาะ
9
40.20
737
ทุเรียน
8
46.00
541
มังคุด
166
916.00
22,884
ลองกอง
6
24.00
414
สละ
1
1.00
30
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
3
17.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
2
12.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
29
296.20
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
1
5.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
43
518.30
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
4
32.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
8
96.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
2
36.00
0