ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.อำเภอเขาชะเมา
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.อำเภอเขาชะเมา
280
2,686.50
4,446,776
189
30
ต.น้ำเป็น
107
786.50
4,446,776
189
30
ต.ห้วยทับมอญ
63
639.00
4,446,776
189
30
ต.ชำฆ้อ
49
605.50
4,446,776
189
30
ต.เขาน้อย
61
655.50
4,446,776
189
30

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
48
710.00
4,419,500
แก้วมังกร
1
1.00
60
ขนุน
6
61.00
1,410
เงาะ
10
45.00
773
ทุเรียน
59
466.00
6,180
มังคุด
81
885.50
16,361
ลองกอง
29
162.50
2,492
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
34
270.50
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
12
85.00
0