ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.อำเภอนิคมพัฒนา
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.อำเภอนิคมพัฒนา
171
42,867.40
5,944,085
122
11
ต.นิคมพัฒนา
46
840.50
5,944,085
122
11
ต.มาบข่า
11
47.50
5,944,085
122
11
ต.พนานิคม
45
888.40
5,944,085
122
11
ต.มะขามคู่
69
41091.00
5,944,085
122
11

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3
40,023.00
0
สับปะรด
159
2,779.90
5,943,020
แตงกวา
1
1.00
0
ผักบุ้งจีน
5
9.00
0
ผักอื่นๆ
1
1.50
0
มังคุด
1
3.00
65
ปาล์มน้ำมัน
1
50.00
1,000