ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.กุดชุม
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.กุดชุม
738
5,629.50
100
81
ต.กุดชุม
107
858.00
100
81
ต.โนนเปือย
98
837.50
100
81
ต.กำแมด
56
405.00
100
81
ต.นาโส่
40
178.00
100
81
ต.ห้วยแก้ง
93
954.00
100
81
ต.หนองหมี
61
460.00
100
81
ต.โพนงาม
110
840.50
100
81
ต.คำน้ำสร้าง
109
880.00
100
81
ต.หนองแหน
64
216.50
100
81

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
31
61.50
0
แตงโมเนื้อ
1
2.00
0
ถั่วฝักยาว
2
4.00
0
พริก
19
45.50
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
17
83.50
0
ลำไย
19
61.00
100
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
628
5,005.00
0
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
21
367.00
0