ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ป่าติ้ว
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ป่าติ้ว
559
4,094.00
0
107
ต.โพธิ์ไทร
118
785.25
0
107
ต.กระจาย
105
775.75
0
107
ต.โคกนาโก
106
825.00
0
107
ต.เชียงเพ็ง
116
538.00
0
107
ต.ศรีฐาน
114
1170.00
0
107

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
81
202.00
0
ข้าวโพดหวาน
4
9.25
0
แตงโมเนื้อ
9
56.50
0
พริก
29
57.25
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
436
3,769.00
0