ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.มหาชนะชัย
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.มหาชนะชัย
1070
7,678.50
0
60
ต.ฟ้าหยาด
100
493.00
0
60
ต.หัวเมือง
120
694.00
0
60
ต.คูเมือง
112
1030.00
0
60
ต.ผือฮี
238
1939.50
0
60
ต.บากเรือ
87
845.00
0
60
ต.ม่วง
133
822.00
0
60
ต.โนนทราย
61
455.00
0
60
ต.บึงแก
32
160.00
0
60
ต.พระเสาร์
31
155.00
0
60
ต.สงยาง
156
1085.00
0
60

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
60
51.00
0
ข้าวโพดหวาน
41
56.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
966
7,563.50
0
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
3
8.00
0