แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
118
2,208.12
39,566
33
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
18
57.00
450
8
13
84.10
10,800
1
13
121.51
22,791
2
11
302.00
1,150
5
11
96.00
0
0
8
161.00
740
4
8
47.50
0
4
6
103.00
0
0
5
9.00
160
2
5
16.25
560
2
5
25.25
2,500
2
4
12.00
0
1
4
1,139.01
0
0
2
0.50
0
0
2
15.00
400
1
1
1.00
15
0
1
3.00
0
0
1
15.00
0
1