แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1,890
63,542.31
44,489
1,281
56
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
508
10,872.80
0
501
320
2,887.75
164
301
205
1,028.00
0
0
189
639.51
0
156
152
2,046.20
200
5
105
2,516.15
0
104
92
658.75
0
1
50
467.00
0
46
45
138.25
2,050
39
25
129.00
32,000
18
25
113.75
4,069
6
23
214.00
320
16
21
156.00
0
15
18
77.00
3,950
0
17
904.00
0
14
17
162.00
0
17
17
39.13
0
7
16
168.00
0
2
11
116.00
0
11
11
40,062.00
591
7
5
66.53
0
5
5
9.25
50
1
3
15.25
125
1
2
20.00
670
2
2
8.00
0
1
1
0.25
0
1
1
15.00
0
1
1
0.75
0
1
1
10.00
300
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
0