แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
งาดำ
386
6,896.00
3
373
10
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
147
2,749.00
0
147
103
3,406.00
0
102
73
314.75
3
71
32
173.00
0
22
20
210.00
0
20
8
36.00
0
8
2
7.00
0
2
1
0.25
0
1