แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันสำปะหลังบริโภคสด
26
436.50
12,000
21
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
19
418.00
12,000
15
2
7.00
0
2
2
0.50
0
2
1
0.50
0
1
1
10.00
0
0
1
0.50
0
1