แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันแกว
273
657.70
0
181
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
131
256.20
0
60
94
209.50
0
73
40
169.00
0
40
2
7.00
0
2
2
1.00
0
2
1
2.00
0
1
1
2.00
0
1
1
1.00
0
1
1
10.00
0
1