แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มันสำปะหลังโรงงาน
1,610
32,375.20
1,900,649
1,553
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
615
12,736.25
0
610
461
9,710.50
1,900,299
447
208
3,842.00
0
208
127
2,811.00
0
109
97
2,151.50
0
97
33
365.00
0
33
26
200.00
0
26
17
195.20
0
3
11
199.75
0
11
7
59.00
350
7
4
20.00
0
0
1
15.00
0
0
1
5.00
0
0
1
40.00
0
1
1
25.00
0
1