แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ้อยคั้นน้ำ
182
951.00
19,440
178
7
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
67
359.25
0
65
23
37.00
3,400
23
21
91.00
0
21
21
29.00
0
21
18
259.00
0
18
7
109.50
40
6
5
6.00
0
5
4
4.25
0
4
3
15.50
0
3
2
11.00
0
2
2
1.25
0
2
1
2.00
0
1
1
2.00
0
0
1
5.00
0
1
1
3.00
0
1
1
3.00
0
1
1
3.00
0
1
1
0.25
1,000
1
1
7.00
0
1
1
3.00
15,000
1