แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ้อยโรงงาน
570
13,884.08
58
438
6
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
360
8,146.08
0
280
94
1,768.00
0
94
48
1,477.00
58
0
46
2,029.00
0
43
7
161.00
0
7
6
10.00
0
6
3
120.00
0
3
2
12.00
0
2
1
15.00
0
1
1
26.00
0
0
1
20.00
0
1
1
100.00
0
1