แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วเขียวผิวมัน
1,015
16,722.50
0
877
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
484
8,333.00
0
457
215
2,513.20
0
215
110
2,072.60
0
0
81
2,739.70
0
81
71
440.50
0
71
40
516.00
0
40
3
63.00
0
3
2
2.00
0
2
2
10.00
0
2
2
16.00
0
2
1
4.00
0
1
1
2.00
0
1
1
4.00
0
0
1
4.50
0
1
1
2.00
0
1