แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วพุ่ม
44
79.35
0
41
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
13
21.35
0
12
11
30.00
0
11
8
14.00
0
6
4
7.00
0
4
3
3.00
0
3
2
1.25
0
2
1
2.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1