แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วเหลือง
4,705
24,901.40
28,008
3,997
230
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,947
10,364.25
0
1,748
784
4,323.55
28,000
783
478
2,659.65
8
376
471
1,252.45
0
397
325
1,612.00
0
23
311
2,831.75
0
291
291
1,163.75
0
283
37
180.00
0
36
16
78.00
0
15
12
205.00
0
12
11
58.00
0
11
10
137.00
0
10
10
34.00
0
10
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1