แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วเหลืองฝักสด
158
823.88
12,040
133
23
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
47
202.00
0
26
41
304.00
0
40
28
240.00
12,040
25
19
30.00
0
19
5
6.63
0
5
5
7.00
0
5
4
5.25
0
4
3
3.00
0
3
2
21.00
0
2
2
4.50
0
2
1
0.00
0
1
1
0.50
0
1