แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ทานตะวัน
102
1,953.44
0
102
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
89
1,940.00
0
89
4
0.86
0
4
2
0.50
0
2
1
1.00
0
1
1
10.00
0
1
1
0.03
0
1
1
0.30
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1