แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระเฉด
179
677.27
84,500
167
6
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
49
235.50
84,500
49
28
40.75
0
28
26
71.00
0
26
23
153.00
0
23
17
54.50
0
17
10
51.00
0
1
5
20.25
0
4
3
19.00
0
2
3
4.50
0
3
3
4.50
0
3
2
5.00
0
1
2
1.25
0
2
2
6.00
0
2
2
7.00
0
2
1
2.00
0
1
1
0.03
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1