แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระชาย
367
860.76
150,000
305
27
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
164
324.50
0
163
74
277.83
0
24
49
52.75
0
49
19
67.45
150,000
18
13
45.50
0
13
13
49.00
0
9
10
18.60
0
7
9
10.75
0
8
4
2.13
0
4
4
3.50
0
3
2
2.50
0
2
2
3.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
1.50
0
1