แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระเทียมหัว
1,289
3,023.82
11,532
1,042
12
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
363
973.28
11,532
363
245
352.50
0
235
213
936.00
0
44
68
95.00
0
59
66
209.00
0
63
60
20.85
0
57
58
126.50
0
29
53
106.00
0
53
36
18.94
0
36
31
56.00
0
26
24
69.75
0
14
10
19.25
0
10
9
6.75
0
9
8
4.75
0
8
7
2.63
0
3
6
6.00
0
6
6
1.50
0
6
5
2.00
0
4
4
3.00
0
4
4
2.50
0
3
3
1.50
0
3
3
2.50
0
2
3
0.88
0
3
1
1.00
0
0
1
0.50
0
1
1
5.00
0
0
1
0.25
0
1