แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ขมิ้น
113
196.38
30
83
32
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
33
11.50
30
33
24
95.00
0
21
20
51.00
0
20
18
15.75
0
0
7
1.75
0
0
4
9.00
0
4
2
0.63
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
10.00
0
0