แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ขิง
1,025
5,454.20
196,053
925
39
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
644
3,684.20
196,050
621
178
871.00
3
176
110
232.00
0
49
38
559.50
0
35
20
56.00
0
20
9
3.00
0
0
7
1.75
0
7
4
28.00
0
3
3
4.50
0
3
2
4.00
0
2
2
0.50
0
2
2
1.00
0
2
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
2.00
0
0
1
4.00
0
1
1
0.50
0
1