แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวโพดฝักอ่อน
3,840
16,355.28
6,018
3,326
127
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,640
7,607.60
0
1,451
316
2,172.40
3,000
242
290
1,304.28
0
279
260
715.15
0
244
251
555.00
0
228
227
808.00
0
226
217
922.70
3,000
174
181
589.10
3
170
119
226.00
0
51
100
246.20
0
100
51
500.50
0
6
45
390.00
15
44
26
42.25
0
25
22
12.75
0
9
15
34.00
0
3
15
76.50
0
15
14
27.25
0
14
11
8.25
0
11
9
19.00
0
5
9
35.00
0
8
8
9.10
0
7
4
36.25
0
4
3
8.00
0
3
2
7.00
0
2
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1