แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
แคนตาลูป
491
1,946.45
199,350
442
9
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
154
518.50
0
154
119
241.50
83,000
81
45
159.20
0
45
33
308.50
5,000
33
31
69.00
0
31
30
124.00
0
30
22
45.50
60,800
22
13
161.00
0
12
10
39.75
22,150
10
4
64.50
7,000
4
4
32.75
3,800
0
3
60.50
2,000
2
3
7.50
14,500
3
2
17.00
0
2
2
32.00
0
0
2
15.25
0
2
2
4.50
0
2
2
19.50
0
2
2
3.00
0
2
2
4.00
0
2
1
1.00
0
1
1
8.50
0
0
1
1.00
1,100
0
1
6.00
0
1
1
1.00
0
1
1
1.50
0
0