แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
แครอท
51
225.75
0
35
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
34
139.00
0
27
5
10.25
0
2
4
53.50
0
2
3
14.00
0
3
2
6.00
0
0
2
2.00
0
0
1
1.00
0
1