แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ดอกขจร
64
78.50
400
47
6
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
14
9.00
0
0
10
17.75
400
10
7
24.00
0
7
7
4.75
0
7
6
3.00
0
5
6
2.50
0
6
5
5.75
0
5
4
5.50
0
3
2
2.50
0
2
1
2.00
0
1
1
0.75
0
0
1
1.00
0
1