แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ตั่งโอ๋
69
428.10
0
64
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
13
159.00
0
13
8
25.25
0
8
7
21.00
0
6
7
23.00
0
6
6
25.50
0
5
6
95.00
0
6
6
0.35
0
6
3
71.00
0
2
3
1.00
0
3
3
0.75
0
3
2
2.25
0
1
1
2.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1