แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ตำลึง
50
42.00
0
49
5
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7
6.75
0
6
6
2.75
0
6
5
2.50
0
5
5
6.00
0
5
5
5.50
0
5
5
2.50
0
5
5
5.50
0
5
2
2.00
0
2
2
0.50
0
2
2
1.25
0
2
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
2.00
0
1
1
2.00
0
1
1
0.25
0
1
1
2.00
0
1