แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
แตงไทย
268
723.55
200
208
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
73
164.50
0
29
67
233.25
0
67
21
69.00
0
19
15
18.50
0
13
13
51.40
0
13
10
56.25
0
0
9
6.90
0
9
7
8.50
0
7
6
11.25
0
6
6
10.00
0
5
5
12.50
0
5
4
4.00
0
4
4
14.00
0
4
3
2.50
0
3
2
15.00
0
2
2
3.00
0
2
2
1.00
0
2
2
3.00
0
1
2
4.00
0
2
2
0.75
0
2
1
3.00
0
1
1
0.50
0
1
1
4.00
0
1
1
6.00
0
1
1
0.75
200
1
1
5.00
0
1
1
4.00
0
1
1
3.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
6.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1