แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
Melon
200
1,671.68
42,285
163
25
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
91
112.00
0
90
37
1,455.00
0
4
24
50.00
4,050
23
20
6.85
2,870
19
12
2.31
250
12
4
9.50
12,000
4
3
5.50
4,800
2
2
0.52
0
2
2
19.00
16,000
2
2
3.50
300
2
1
2.00
0
1
1
0.50
2,000
1
1
5.00
15
1