แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
แตงโมอ่อน
58
214.75
500
57
2
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
19
69.50
500
19
12
58.25
0
12
11
39.00
0
11
7
23.25
0
6
4
10.00
0
4
2
4.00
0
2
1
10.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1