แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วแขก
191
451.01
0
186
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
159
262.25
0
155
15
27.20
0
15
9
8.75
0
9
4
152.00
0
4
2
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
0.06
0
1