แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วพู
263
260.36
60
246
11
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
62
61.95
0
62
36
41.50
0
36
25
31.20
0
21
20
18.40
0
19
18
16.75
0
15
17
14.25
0
17
10
8.25
0
9
7
3.44
0
7
6
10.00
0
3
5
3.75
0
4
5
6.50
0
5
5
3.15
0
5
4
3.75
0
4
4
4.25
0
4
3
3.75
0
3
3
3.50
0
3
3
3.00
0
3
3
0.75
60
1
3
1.50
0
3
3
1.50
0
3
3
0.75
0
2
3
1.20
0
3
2
0.40
0
2
2
7.00
0
2
2
1.00
0
2
1
1.00
0
1
1
0.13
0
1
1
1.50
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.75
0
1
1
2.00
0
0
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1