แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลันเตา
147
194.41
102,209
136
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
90
131.00
0
89
30
46.75
102,209
23
15
12.75
0
13
5
1.38
0
4
2
0.50
0
2
2
0.75
0
2
1
0.03
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1