แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
น้ำเต้า
59
132.75
0
56
11
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
13
39.00
0
13
9
31.00
0
9
7
13.00
0
7
4
1.75
0
4
4
11.50
0
4
4
8.00
0
4
2
3.00
0
2
2
3.00
0
2
2
7.00
0
2
2
2.00
0
0
2
6.00
0
2
2
0.75
0
2
1
2.00
0
1
1
1.00
0
0
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
2.00
0
1