แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
บล๊อคโคลี่
133
134.53
49,500
79
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
42
45.78
0
10
17
7.25
8,000
17
14
14.50
0
14
12
3.00
0
0
6
8.50
0
4
6
6.75
0
1
6
26.00
41,500
4
3
2.50
0
2
3
0.75
0
3
3
3.00
0
3
3
0.75
0
3
3
0.75
0
3
2
1.50
0
2
2
1.25
0
2
1
0.25
0
1
1
5.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
2.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1
1
0.50
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1