แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
บัวสาย
22
74.75
0
21
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
10
35.00
0
10
4
14.00
0
4
3
1.75
0
2
2
3.00
0
2
1
6.00
0
1
1
10.00
0
1
1
5.00
0
1