แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ปวยเล้ง
40
236.00
0
34
2
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
11
12.50
0
11
7
1.00
0
7
5
85.50
0
4
4
77.50
0
2
3
2.00
0
3
2
5.00
0
2
2
1.25
0
1
1
5.00
0
1
1
40.00
0
0
1
1.00
0
0
1
3.00
0
1
1
0.25
0
1
1
2.00
0
1