แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักกาดหัว
183
869.52
0
166
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
67
106.27
0
64
38
483.00
0
38
16
85.75
0
16
14
49.00
0
14
7
24.00
0
5
6
3.01
0
6
5
47.00
0
5
4
21.00
0
0
4
2.45
0
2
4
21.00
0
4
4
1.75
0
4
3
6.50
0
1
2
0.16
0
2
2
10.50
0
0
1
0.25
0
1
1
3.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.13
0
0
1
1.00
0
0
1
0.25
0
1
1
3.00
0
1