แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักกาดหางหงส์
245
371.00
0
131
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
145
196.00
0
54
60
74.25
0
60
19
14.00
0
4
6
3.50
0
6
4
2.50
0
0
3
65.00
0
2
2
2.00
0
2
2
4.00
0
0
1
0.50
0
1
1
7.00
0
1
1
0.25
0
1
1
2.00
0
0