แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักโขม
81
412.51
0
75
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
29
27.50
0
29
6
14.50
0
6
6
10.50
0
6
5
8.75
0
4
4
2.75
0
4
3
56.00
0
3
3
2.50
0
2
3
9.00
0
3
3
2.50
0
3
3
0.79
0
3
2
4.00
0
2
2
17.00
0
2
2
1.00
0
2
2
0.03
0
2
2
170.00
0
1
1
0.25
0
0
1
0.25
0
0
1
0.25
0
1
1
80.00
0
0
1
4.00
0
1
1
0.95
0
1