แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ผักชีฝรั่ง
970
2,597.00
80
805
7
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
250
743.75
0
249
172
1,120.10
0
156
168
340.50
0
167
67
65.50
0
37
63
32.75
0
45
52
59.00
0
14
41
30.45
0
0
20
52.00
0
20
18
8.25
0
18
16
24.50
80
16
12
12.00
0
12
12
23.00
0
7
12
6.25
0
11
8
15.25
0
8
7
5.00
0
7
7
2.50
0
0
6
1.75
0
6
6
4.25
0
5
5
14.00
0
5
4
2.70
0
2
3
1.25
0
0
3
1.75
0
3
3
9.00
0
3
3
3.75
0
3
2
0.25
0
2
1
0.25
0
1
1
12.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
0
1
0.25
0
1
1
2.00
0
1
1
0.25
0
1